CHI HỘI 87 TUNGHIA TẠI QUẢNG NGÃI TỔ CHỨC GIẢI BÓNG BÀN 6/2012