NGOẠI HẠNG 87 TRÊN SÂN BÓNG
 
 
 
 
 
Lê Nghìn
 
 
 
 
 
 
 
 
Đội hình đội CONSULCO
 
 
 
 
 
 
 
Gọi cá độ